Drogtester på arbetsplatsen

Slumpmässig provtagning i arbetslivet skickar signaler om att bruk av alkohol och narkotika inte hör hemma på arbetsplatsen. Det fyller ett värde utifrån ett säkerhetsperspektiv och ger förutsättningar till tidig upptäckt med möjlighet att erbjuda stöd och hjälp till medarbetaren. 

Drogtestning på arbetsplatsen

Slumpmässiga alkohol- och drogtester blir allt vanligare ute i arbetslivet, som ett komplement till arbetsgivarens övriga drogförebyggande arbete. 

Signalvärdet av att införa tester är stort, där man genom tydlig information om att testning genomförs på arbetsplatsen har möjlighet att påverka förekomsten av otillåtna preparat. Detta är en drogförebyggande insats som visat sig ha god effekt.

Testning på arbetsplatsen ger även möjlighet att identifiera alkohol- eller drogrelaterad ohälsa hos en medarbetare vilket skapar förutsättningar att tidigt kunna erbjuda medarbetaren stöd. Man bör dock vara medveten om att testning i sig inte minskar graden av befintlig drogrelaterad ohälsa och bör därför alltid kompletteras med andra insatser för att uppnå en god effekt i ett övergripande drogförebyggande arbete. 

FBE Konsult hjälper er att implementera och genomföra slumpvisa tester på er arbetsplats med rikstäckande stöd.
Vill ni veta mer om vad detta innebär för just er organisation är ni välkomna att kontakta oss så berättar vi mer. 

 


Säkerhetskedjan

Alla arbetsplatsförlagda tester utförs i samarbete med EDTS. På så vis säkerställer vi att provtagningen är kvalitetssäkrad i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för drogtester i arbetslivet. Alla provtagare har adekvat utbildning och provsvar analyseras av ackrediterat laboratorium samt för en juridisk hållbar verifikation. Alla positiva provsvar granskas av en MRO-läkare för medicinsk bedömning innan återkoppling sker till arbetsgivaren. 

Vi hjälper er.