Utredning och bedömning

Vår utredningstjänst är av stort värde för dig som arbetsgivare. Resultatet ger er möjlighet att utforma en arbetslivsinriktad rehabilitering matchad utifrån klientens grad av problembild och individuella stödbehov. 

För medarbetaren bidrar utredningen till en ökad förståelse för sjukdomsbilden och kan inge hopp om att förändring är möjlig.


Beroende eller skadligt bruk?

Ett beroende av alkohol, narkotika eller spel är ett sjukdomstillstånd enligt de internationella diagnoskriterier som används inom sjukvården. Vid en lägre grad av problematik kan det däremot handla om ett skadligt bruk, vilket kan likställas med en dålig vana där bruket medför negativa konsekvenser i personens liv och där fortsatt destruktivt bruk kan leda till att ett beroende utvecklas. 

Liksom vid andra sjukdomstillstånd behövs specialistkompetens för att bedöma grad av problematik. Kunskapspåfyllnad till individen kan även vara av värde för att skapa goda förutsättningar för en framgångsrik rehabilitering.

Utredningen och bedömningen ligger till grund för en anpassad stödinsats med må¨let att vidmakthålla en god hälsa och bbehållen arbetsförmånga. 


Kort om vår utredning

  • FBE Konsult erbjuder utredningar vid tecken på ohälsa kopplad till alkohol, narkotika eller spel. 
  • Utredningen består av strukturerade intervjuer med individen, ev anhörig och arbetsgivaren.
  • Utredningsverktygen ADDIS (alkohol/droger) och GAMES (spel) används.
  • Relevant provtagning genomförs baserat på problembild.
  • Vid behov genomförs läkarundersökning.
  • Utredningen genomförs och återrapporteras till arbetsgivaren inom 4-5 veckor.
  • Medarbetaren är vanligtvis i arbete under utredningsperioden.
  • Ledarstöd ingår under utredningsperioden.

Kontakta oss för rådgivning.

Känner du oro för en medarbetare så har problemet ofta funnits en längre tid.

Snabb hantering kan göra stor skillnad.

Använd gärna detta formulär så återkommer vi till dig skyndsamt.


Du kan även nå oss på 090-71 01 10.