Policy och rutiner

Basen i det drogförebyggande arbetet på arbetsplatsen är tydliga styrdokument som är väl förankrade, begripliga och värdefulla för samtliga medarbetare.

Arbetsplatsen är idag en outnyttjad arena där du som arbetsgivare har en fantastisk möjlighet att göra skillnad samt skapa en hållbar och drogfri arbetsmiljö. 


De viktiga styrdokumenten

Policy och rutiner är de styrdokument som tydliggör arbetsgivarens ställningstagande och hantering kring alkohol, narkotika och spel. Här får medarbetare och chefer bland annat information om vilka regler som gäller på arbetsplatsen, vilket stöd arbetsgivaren kan erbjuda vid ohälsa samt vem som gör vad vid hantering av olika konkreta situationer. Styrdokumenten är ett verktyg i arbetet med att förebygga alkohol- och drogrelaterad ohälsa och minimera  risksituationer för individ och organisation.

Styrdokumenten är ett värdefullt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och bör vara väl genomarbetade och förankrade i organisationen för bästa förutsättningar att bibehålla en trygg och säker arbetsplats och välmående medarbetare.

Vi hjälper er i arbetet med att kartlägga er organisations behov, anpassa styrdokument utifrån er verksamhet och kan även bistå i arbetet med implementeringen i organisationen.

Vi hjälper er.